Transportstyrelsen föreslår att synkraven för körkort ska ändras nästa höst. Nu ska förslaget ut på remiss.


– Förslaget innebär att fler personer kommer att klara synfältskraven, säger Åsa Ericson, utredare vid Transportstyrelsen.

De svenska synkraven för körkort har kritiserats för att vara för långtgående vid synfältsbortfall. 2020 redovisades en omfattande genomgång av de medicinska körkortskraven för syn som pekade på att reglerna behövde justeras.

– Det har visat sig att Sverige har strängare synkrav än andra europeiska länder med hög trafiksäkerhet, säger Åsa Ericson.

Dessutom såg man att reglerna behöver harmoniseras med körkortsdirektivets minimikrav. Ett omfattande föreskriftsarbete har sedan dess pågått och resulterar nu i ett nytt förslag. De största förändringarna rör regler för synfält och regler för den grundläggande synundersökningen, den som görs i samband med ansökan om körkortstillstånd.

Fler kan klara kraven

De föreslagna synfältskraven innebär att en viss nedsatt ljuskänslighet i synfältet kommer att accepteras – både för lägre och högre behörigheter. Gränsvärdet ändras till en liknande nivå som i Norge och Storbritannien, länder som också har höga krav på trafiksäkerhet.

Uppskattningsvis 1 000 svenskar per år förlorar idag sitt körkort på grund av synfältsbortfall.

– Vi vet inte exakt hur många som berörs av förändringen, men vår bedömning är att ganska många av dessa personer kommer att uppfylla synkraven när de nya reglerna träder ikraft. Det är viktigt att komma ihåg att man då måste ansöka igen, säger Åsa Ericson.

 Fram till att de nya reglerna träder ikraft gäller de gamla synkraven.

Optiker eller läkare kollar synen

Möjligheten att göra synundersökning på trafikskolorna försvinner i det nya förslaget. Istället är det optiker eller läkare som utfärdar synintyg i samband med körkortstillstånd. Bakgrunden är att Transportstyrelsen inte har befogenhet att säkerställa kompetensen hos anställda vid trafikskolor.

En annan förändring är att majoriteten av de synintyg som Transportstyrelsen efterfrågar för de som redan har körkort kommer att kunna utfärdas av optiker. Det här kommer avlasta ögonsjukvården och förenkla för medborgarna.

Vad händer nu?

Transportstyrelsen vill få in synpunkter från dem som berörs av förslaget så att de nya reglerna får brett stöd och fungerar bra framöver. Föreskriftsförslaget skickas därför på remiss till berörda myndigheter, organisationer och intressenter. Fram till och med den 22 december 2023 går det att komma med synpunkter på förslaget.

Målet är att de nya reglerna ska börja gälla hösten 2024.

Läs mer: Remiss av förslag om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m

Källa: Transportstyrelsen