Sveriges MotorCyklister (SMC) har lämnat in ett remissvar till Transportstyrelsen angående förslaget till ändring av föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort med fokus på synen.

Sveriges MotorCyklister, SMC, har getts möjlighet att besvara Transportstyrelsens remiss med förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort. Transportstyrelsen föreslår vissa ändringar i den grundläggande synundersökningen som görs i samband med ansökan om körkortstillstånd och vid förnyelse av högre behörigheter. SMC vill bidra med följande kommentar och synpunkter.

I sitt remissvar betonar SMC vikten av att både se och synas i trafiken, vilket är en mycket viktig aspekt för motorcyklisters säkerhet. SMC framhåller att förbättrad synförmåga hos alla fordonsförare är en viktig faktor för att minska risken för olyckor.

Synkraven för körkortsinnehav regleras i EU:s körkortsdirektiv. Direktivets krav ligger till grund för de regler om syn som finns i medicinföreskrifterna. I översynen genomförde Transportstyrelsen en omfattande analys och tolkning av körkortsdirektivets bilaga III för att utreda hur medicinföreskrifterna förhåller sig till direktivetsreglering om synfunktionerna. Transportstyrelsen har bedömt att föreskrifterna på flera ställen inte uppfyller minimikraven i direktivet, vilket innebär att föreskrifterna behöver revideras för att nå upp till den nivå som direktivet kräver. Analysen tydliggjorde också att föreskrifterna i flera fall ställer högre krav än direktivet, såkallade särkrav.

Det finns således flera problem med den reglering som finns idag. Problemen kan delas in i följande huvudområden: regler om synundersökning, regler om kraven för synfält och regler om synskärpa,monokulärt seende, väsentligt nedsatt syn på ett öga, dubbelseende, kontrastkänslighet, bländningskänslighet och mörkerseende.

SMC ser positivt på Transportstyrelsens förslag om att syntester vid ansökan eller förnyelse av körkort ska utfärdas av läkare eller optiker. SMC anser att detta kommer att leda till mer korrekta och likvärdiga bedömningar vid synundersökningar. SMC välkomnar också förtydliganden och förenklingar i föreskrifterna som kan bidra till en mer enhetlig bedömning och ökad tydlighet för alla inblandade.

SMC är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg och har cirka 65 000 medlemmar. Ett av SMCs viktigaste arbetsområden är att höja trafiksäkerheten för motorcyklisterna ochandra trafikanter. Att både se och synas är viktigt för motorcyklisten, eftersom en motorcykel kan vara svåratt upptäcka i trafiken.

Ingen vill skada sin medtrafikant, men varannan motorcyklist som dödas i trafiken gör det i kollision med ett annat fordon. Det finns såklart många faktorer bakom olyckorna men allt för ofta beror olyckor på att andratrafikanter inte har uppmärksammat oss motorcyklister. Frågan om god syn hos den som framför ett fordon är därför viktig för oss. I detta sammanhang vill SMC gärna lyfta fram kampanjerna Se Oss och #ThinkBikes. SMC arbetar också med fortbildning för sina medlemmar och i samverkan med Trafikverket för att främja säkrare förare. Synligheten kan ökas framför allt med hjälp av att välja rätt hastighet, ett tillräckligt avstånd tillandra och en rätt placering på körfältet.

  • Mot denna bakgrund kring vikten av god syn i trafiken har SMC inga invändningar mot Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter avseende syntester för innehav av körkort.
  • SMC har heller inga invändningar mot Transportstyrelsens förslag att grundläggande syntester vid ansökan eller förnyelsen av körkort ska utfärdas av läkare eller optiker.

SMC delar vidare Transportstyrelsens bedömning att de föreslagna ändringar gällande vem som ska få utfärda synintyget begränsas till läkare och optiker resulterar i en större sannolikhet för korrekta och likvärdiga bedömningar vid synundersökningen. SMC uppfattar att förslaget innebär förtydligande och förenklingar vilket är önskvärt för en likvärdig bedömning och för ökad tydlighet.

SMC anser givetvis att Transportstyrelsens föreskrifter ska överensstämma med kraven i körkortsdirektivet och ser med tillförsikt fram emot fortsatt god dialog kring ökad trafiksäkerhet och frågan om god syn i trafiken.

LÄNK: SMC