Europeiska unionen står inför en stor förändring av sin transportpolitik som syftar till att ta itu med hänsynslös körning över alla europeiska gränser. I en nyligen genomförd omröstning röstade Europaparlamentet för ett initiativ för att säkerställa att återkallat körkort i ett EU-land blir ogiltigt inom hela EU.

Kärnan bakom detta initiativ är att skapa ett system där en EU-medborgare fått sitt körkort återkallat i ett EU-land kan verkställas i alla medlemsländer. Detta tillvägagångssätt bryter mot tidigare praxis, där sanktioner ofta bara var giltiga i det land där brottet begicks, och leder till en EU-omfattande tillämpning.

För att standardisera tillämpningen av ”personliga körförbud” föreslår Europaparlamentet också att listan över allvarliga trafikförseelser utökas. Det kommer i fortsättningen även att omfatta körning utan giltigt körkort och fortkörning i 50 km/h över gällande hastighetsgräns. Särskilt anmärkningsvärt är anpassningen av hastighetsgränserna i bostadsområden, där överskridande av 30 km/h är tillräckligt för att ge EU-körförbud.

För att säkerställa effektiviteten och ändamålsenligheten i de nya reglerna har tydliga deadlines satts upp för informationsutbytet mellan EU-länderna. Beslut om återkallat körkort ska kommuniceras inom tio arbetsdagar och beslut om huruvida ”körförbudet” ska genomföras inom EU kommer att tas inom ytterligare 15 arbetsdagar. De berörda förarna kommer att informeras om det slutliga beslutet inom sju arbetsdagar.

Det förväntas att dessa åtgärder inte bara kommer att minska antalet trafikolyckor, utan också öka medvetenheten och ansvarstagandet bland förare i hela EU.

Nu när EU-parlamentet har godkänt de nya förordningarna med en majoritet på 372 röster för, 220 röster emot och 43 nedlagda, börjar nästa fas i lagstiftningsprocessen. Eftersom rådet ännu inte har fastställt sin ståndpunkt kommer frågan att behandlas ytterligare av parlamentet efter valet i juni 2024.

Detta initiativ är en del av ett bredare trafiksäkerhetspaket som föreslås av EU-kommissionen i syfte att förbättra säkerheten för alla trafikanter och närma sig visionen om noll trafikdöda i EU till 2050.

Införandet av EU-omfattande ”körförbud” är ett steg mot att förbättra trafiksäkerheten i EU på lång sikt och skapa ett mer enhetligt rättssystem inom trafiksäkerhetsområdet. Dessa åtgärder är avsedda att sända ett tydligt budskap: Trafikregler måste respekteras överallt i EU och överträdelser kommer att resultera i konsekventa sanktioner, oavsett var ett fordon körs.