Varje år sammanställer Larmtjänst statistik över fordon som efterlysts i Sverige. Totalt stals 1295 motorcyklar under 2023 vilket är en minskning med 6 procent jämfört med 2022. Under samma period ökade antalet stulna bilar en aning. 

Insamlade data bygger på uppgifter som kommer från vägtrafikregistret/ EF-systemet. Enbart efterlysta fordon finns med i statistiken, det vill säga stulna skyltar eller flyttade fordon redovisas inte. Att ett fordon blivit efterlyst betyder inte att fordonet behöver vara stulet. Efterlysningsorsaken kan exempelvis bero på olovligt brukande, olovligt förfogande eller bedrägeri.

Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall. Larmtjänst är ett dotterbolag till Svensk Försäkrings Service AB och en del av Svensk Försäkring i Samverkan.

mcstolder2023