P-avgifter sänks för motorcyklar i Stockholms stad

Efter beslut i Stockholms Stads kommunfullmäktige har det beslutats att parkeringsavgifterna sänks för motorcyklar och moped klass 1.

I syfte att främja trafiksäkerheten eller framkomligheten har en kommun, enligt bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276), vägmärkesförordning (2007:90) eller genom lokala trafikföreskrifter, möjlighet att reglera uppställning av fordon på gatumark till exempel genom att upplåta platser för parkering. Parkeringsplatserna kan vara avgiftsbelagda. Avgifterna regleras i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. och innebär att staden kan ta ut parkeringsavgifter med syftet att möjliggöra en ökad omsättning på parkeringsplatserna. Nivån på avgifterna för parkering (till exempel besöksparkering och boendeparkering) beslutas av kommunfullmäktige.

Nu gällande parkeringsavgifter fastställdes av Stockholms Stads kommunfullmäktige i juni 2016 i samband med beslut om Parkeringsstrategi och Plan för gatuparkering (utl. 2016:112, dnr 171-672/2016). Vid detta tillfälle infördes parkeringsavgifter för tvåhjulig motorcykel utan sidovagn och moped klass 1 (fortsättningsvis benämnda MC). I likhet med andra fordon varierar avgifterna genom en indelning av staden i fem olika taxeområden. För parkering i de reserverade MC-parkeringsplatserna, som endast får användas för besöksparkering, fastställdes avgifterna till 5 eller 10 kronor per timme. För boendeparkering varierar avgiften från 10 till 37,50 kronor per dygn eller från 150 till 550 kronor per månad. Vidare beslutades att parkering för rörelsehindrade med särskilt tillstånd skulle avgiftsbeläggas. För att underlätta för de som frekvent parkerar i kommunen med sådant tillstånd beslutades att det skulle vara möjligt att ansöka om att betala en engångsavgift per år. Avgiften fastställdes till 500 kr/år.

Trafiknämnden i Stockholms Stad fick i budget 2019 i uppdrag av kommunfullmäktige att anpassa parkeringsavgifterna för motorcykel till den faktiska yta som dessa fordon upptar på gatan samt att halvera avgiften för de som parkerar med stöd av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Trafiknämnden i Stockholms Stad beslutade den 14 februari 2019 att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för taxa 11 lämnas oförändrad. Taxa 11 avser de MC-platser i det geografiska område som parkeringsplanens Taxa 1 gäller.

LÄNK TILL WEBBTV-INSLAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 6 MAJ