Det förekommer nu en mängd rykten som rör SVEMO och Konkurrensverkets beslut gällande lojalitetsparagrafen, förbundets rätt att värna sin verksamhet. Vilka regler gäller? Här ger Svemo sin syn på saken...

I ett pressmeddelane kommer Svemo med ett förtydligande om vad som gäller och SVEMO's förhållningssätt till annan verksamhet:

- Förare som vill delta i förbundets verksamhet skall även i fortsättningen ha en giltig licens utfärdad av SVEMO.

- Licensierade tävlingsfunktionärer som vill agera i motorcykel- och snöskoterverksamhet utanför förbundets verksamhet bör inte räkna med att de kan fortsätta som funktionärer inom SVEMO, de bör alltså välja vilken organisation de vill arbeta inom.

- Klubbar som vill upplåta sina banor till "utomstående" arrangörer av motorcykel- och snöskotersport bör överväga vilken organisation klubben ska tillhöra, att blanda verksamheter kommer inte att fungera i längden, särskilt mot bakgrund av säkerhets och försäkringsfrågor.

Att delta i förbundets verksamhet som förare eller funktionär med en licens utfärdad av någon annan än SVEMO är helt uteslutet. Allt detta är tydliggjort i Nationella Tävlingsreglementet, NT, 3.1.

Konkurrensverket

Kkv s beslut är på 52 sidor men sammanfattas av Kkv på försättsbladet enligt följande:

Citat/

Konkurrensverkets beslut om åläggande gentemot Svenska Bilsportförbundet.

Konkurrensverket har den 13 maj 2011 beslutat att ålägga Svenska Bilsportförbundet att ändra punkterna 7.1 och 7.2 i sina Gemensamma regler, se vidare bilagt beslut. Konkurrensverket har därmed avslutat utredningen inom ramen för ärende dnr 709/2009 och avser i nuläget inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Beslutet kan ses som vägledande för andra organisationer med liknande regler.

Undertecknat

Gunnel Schön

slut citat/

 

Beslutet (det är alltså ett beslut inte en dom) är väldigt tydligt och vi kan konstatera att:

- Det enbart gäller Svenska Bilsportförbundet.

- Man inte avser att ta upp något liknande ärende, utredningen är avslutad.

- Beslutet kan ses som vägledande. Det är alltså inte obligatoriskt för SVEMO.

Dagsläget är att beslutet har överklagats till domstol där dom ännu inte fallit. Då ärendet ytterst har att göra med hur Svensk Idrott skall ha rätt att organisera sig så är frågan oerhört omfattande och utgången av en kommande dom är långt ifrån självklar.

SBF har idag följt beslutet från Kkv och i sina stadgar tillåtit verksamhet i andra organisationer förutsatt att tillstånd först givits av SBF. SVEMO har kvar den lydelse som diskuterades fram under förbundsmötet 2010, den anges i Nationellt Tävlingsreglemente (NT) 3.1, denna har inte ändrats till följd av Kkv s beslut.

 

Nya aktörer

Idag dyker det upp nya aktörer på arrangemangssidan inom motorcykel- och snöskotersport. De flesta av dessa är företag som vill utveckla en affärsidé och göra ekonomisk vinst.

Det är naturligtvis helt lagligt och fritt att starta vilka företag och arrangörsorganisationer man vill och vad det gäller förare/deltagare så får dessa självklart köra där de har lust. De problem som uppstår måste dock göras tydliga:

- Arrangörerna hänvisar oftast till att de" kör enligt SVEMO:s reglemente". Det är inte sant och det bedrägeriet kan sätta både funktionärer och förare i en mycket problematisk situation. SVEMO:s reglemente omfattar bland mycket annat att både bana, tävling och funktionärer skall vara godkänd ur säkerhetssynpunkt, detta är inte fallet med de här arrangemangen. Detta har klargjorts för tillståndsgivarna.

- Det börjar nu anges från arrangörernas håll att deras tävlingar har SM status. Det är inte heller sant. Idag har enbart SVEMO med stöd av RF rätt att avgöra vilka tävlingar som har SM status.(Vi talar här om "riktiga/ officiella" SM inte "påhittade eller hemmagjorda" SM, vem som helst kan kalla sin tävling för SM då begreppet inte är namnskyddat.) Detsamma gäller naturligtvis Nordiska Mästerskap, EM, VM med mera. Enbart SVEMO har den rättigheten.

- De SVEMO- anslutna klubbarna beslutade vid det senaste förbundsmötet att man på inget sätt skall begränsa förarnas möjligheter att köra vilka tävlingar de vill, man skall inte heller förbjuda klubbarna att hyra ut banor till vilken arrangör man vill. Men det skall ställas krav på utbildade funktionärer att inte agera på tävlingar/träningar som inte är godkända av SVEMO. Det är nu fastställt I NT,3.1, grunden till beslutet står naturligtvis att finna i säkerhetsfrågor och därtill kopplade försäkringar, utbildningsfrågor, trovärdighet med mera.

Vad gäller efterlevnad av förbundsmötetsbeslutet om kraven på funktionärerna så kommer SVEMO att följa det då det inte är tänkbart att acceptera att licensiera funktionärer som inte följer regelverk och agerar så att desinformation sprids på ett sätt som äventyrar kvalitet och säkerhet i verksamheten. En följd av Kkv s beslut blir således att vi måste finna en form att kontrollera att regeln efterlevs och aktuella funktionärer får då välja vilken organisation de skall arbeta inom.

 

Värna verksamheten

Varför vill SVEMO värna verksamheten på det här sättet?

- Om man i framtiden vill bedriva tävlingar inom idrott där man ska utse en Svensk Mästare, Europamästare, Världsmästare etc. är det naturligtvis centralt att det sker inom en utpekad organisation, bara den organisationen kan ges rätten att arrangera ett riktigt/officiellt SM, EM, VM. Alternativet är att vi får ett antal organisationer som utser "Svenska Mästare" och tar ut VM trupper. En omöjlig situation.

- De förare och klubbar som en gång ville att motorsport skulle betraktas som "riktig idrott" och därmed slöt sig samman för att bilda SVEMO, ansökte till RF och FIM om att få bli godkända som just den organisation som hade rättigheterna att arrangera mästerskap.

- SVEMO är nu utvecklat under en period på över 75 år, under den tiden har oräkneliga arbetsinsatser och mantimmar lagts ner av ideella ledare och förtroendevalda, klubbar, medlemmar, förare, personal med mera för att bygga upp organisationen till vad den är idag. SVEMO är vad alla dessa personer gjort det till, SVEMO "ägs" av medlemmarna, inte en kommersiell aktör.

Vad skiljer SVEMO från andra aktörer?

Inom SVEMO, till skillnad från en kommersiell arrangör, hittar du idag:

- Mängder av utbildningar för allt från förare till ledare, förtroendevalda och funktionärer. Utbildningsmaterial, utbildare system för detta, samarbeten med SISU och kopplingarna till hela den internationella utbildningsverksamheten har tagit lång tid att ta fram och kräver en omfattande organisation för att fungera och utvecklas.

- Ett väl utvecklat miljöarbete som idag placerat SVEMO's klubbar i topp både nationellt och internationellt vad gäller miljötänkande och miljöförebyggande arbete. Arbetet är och har varit omfattande både personellt och ekonomiskt men är en "livsnödvändighet" för all motorcykel och snöskotersport om man vill överleva på sikt.

- Ett omfattande säkerhetsarbete, som till följd av säsongens tragiska olyckor intensifierats ytterligare. Även här pågår ett stort arbete som inkluderar många förtroendevalda och personal. Vi talar om kontroll av banor, ändringar i regelverk, förbättringar av skyddsutrustning, utbildningar av banfunktionärer, domare, tävlingsledare, förare, föräldrar, med mera. Allt på en nationell och en internationell nivå och i samtliga av SVEMO's grenar.

- Kopplat till ovanstående utvecklas en jour/stöd organisation för att samla upp så mycket kunskap som möjligt vid olyckor och för att så långt som möjligt försöka bistå klubbar, funktionärer, förare och anhöriga vid eventuell olycka. Även detta arbete kostar tid och pengar.

 

- Inom området olyckor finns också ett omfattande försäkringsskydd för medlemmar i SVEMO. Beskrivningen av detta kräver ett antal rader:

1. Försäkringarna kostar SVEMO ca: 5 miljoner / år, det utgör således ca: en fjärdedel av förbundets totala kostnader, eller om man så vill (en tredjedel av vad som betalas in i förarlicenser).

2. Försäkringarna omfattar tre huvudområden: Personliga försäkringar (finns i alla förarlicenser) beroende på licenstyp så gäller försäkringen nationellt och internationellt förutsatt att tävlingarna finns inom det internationella motorcykelförbundet, FIM. Motortävlingsförsäkring (utbetalningsbelopp upp till 300 miljoner) finns tecknat för alla godkända tävlingar. Försäkringen är lagstadgad och gäller i första hand publik. Banförsäkringar, gäller alla banor som är godkända av SVEMO och då verksamhets bedrivs av klubb som är medlem i förbundet på sätt som anges i regelverken. Övriga försäkringar, som täcker funktionärer, förtroendevalda, ansvar, kanslier, administration med mera finns för medlemsföreningarna i SVEMO och ingår i den basförsäkring för idrottsverksamhet som tecknats av RF. Tilläggsförsäkringar finns inom ett antal områden bland annat en utökad personlig försäkring som kan tecknas av enskilda. (De senare ingår inte i grundutbudet).

3. Inom SVEMO har klubbarna vid förbundsmöte beslutat att försäkringarna skall täckas kollektivt, det innebär att ni alla hjälper varandra med inbetalningarna oavsett var ni bor, vilken tävlingsform eller tävlingsfordon ni använder, hur stor er klubb är, vilken licens ni har etc. Det är således inte möjligt att sätta ett särskilt försäkringsbelopp på enskilda tävlingsformer eller annan enskild kategori.

4. All verksamhet som bedrivs inom SVEMO och enligt SVEMO's regelverk omfattas automatiskt av ovanstående försäkringsskydd. Verksamhet som bedrivs av andra aktörer eller på annat sätt än vad som anges i regelverket omfattas inte av detta försäkringsskydd, och det är då upp till klubben, arrangören, funktionären, publiken, föraren med mera att själva kontrollera eller inskaffa ovanstående och att själv stå för eventuella konsekvenser vid en olycka.

Beträffande det som sagts om försäkringar så gäller dessa enbart då förbundets hela regelverk följs.

- I SVEMO bedrivs idag en mängd verksamheter som har med myndighetskontakter att göra. Vi arbetar aktivt tillsammans med Rikspolisstyrelsen vad gäller att fortlöpande se över och anpassa lagstiftningen kring motortävlingar och motorcykel-/snöskotersport. Vi arbetar med miljömyndigheter centralt, Naturvårdsverket och lokalt, länsstyrelser/ kommuner när det gäller anpassningar och tillståndproblem inom miljöområdet. Vi arbetar centralt och i samarbete med övrig Svensk Idrott, med riksdag och regering för att värna idrottens möjligheter inom ett otal områden där ekonomifrågorna ständigt bearbetas. Vi arbetar vidare med vidareutveckling av verksamhet visavi media.

- Svensk Motorcykel- och Snöskotersport är historiskt enormt framgångsrik internationellt, en nyligen publicerat Finsk masteruppsats i ämnet konstaterar att SVEMO internationellt tillhör de tre absolut främsta nationerna i världen vad gäller VM framgångar. (Beroende på hur man

räknar placerar sig SVEMO omväxlande på första eller ner till fjärde plats med stora nationer som Tyskland, England, Italien och Frankrike bakom oss.) Om man betraktar verksamheten idag ligger vi fortfarande på mycket hög internationell nivå men vi har tappat inom vissa grenar. Sedan några år har SVEMO därför drivit en kraftfull elitsatsning kallad Topp o Talang, där det uttalade målet är att komma upp på toppnivå inom alla grenarna. Redan tidigare har en sådan satsning skett via Motocrossgymnasiet i Tibro. Även detta arbete är kostnadskrävande och omfattande.

- Internationellt arbete är idag omfattande även inom sektorn förtroendevalda . SVEMO har idag ett betydande antal personer med olika internationella uppdrag, avsevärt fler än storleksmässigt jämförbara förbund. Arbetet avser att genom internationell påverkan kunna arbeta med säkerhets- och miljöfrågor, såväl som regelverk och placeringar av internationella tävlingar i Sverige. Det finns inom SVEMO stora möjligheter för ledare som vill utveckla sig inom olika områden internationellt.

- Satsningar på verksamheten inom Sverige. Totalt avsätts ca: 6 miljoner årligen för satsningar inom de olika grenarna. Sektionerna söker årligen pengar för genomförande av utbildningar, SM tävlingar, utvecklingsarbetet, barn- och ungdomsarbete och mycket mera. Medlen handhas av ideella ledare som helt utan egen ekonomisk vinning arbetar för att utveckla och förbättra just sin verksamhet. Beloppet som avsätts för detta är ca: en fjärdedel av förbundets budget.

- Särskilda satsningar på barnverksamhet har under många år bedrivits inom SVEMO där förbundet också arbetet mycket med ett internordiskt regelverk. Här finns idag obligatorisk utbildning av barn och föräldrar gemensamt, något som är helt unikt, där avsikten är att ge alla inblandade kunskap om i första hand säkerhetsfrågor. Tusentals barn och föräldrar har idag genomgått den så kallade Guldhjälmsutbildningen.

- Sedan ett antal år bedrivs ett utvecklingsarbete kallat Idrottslyftet inom SVEMO, verksamheten är en gemensam satsning av Svensk Idrott och regering/ riksdag, i SVEMO's fall innebär det att det i dagsläget utbetalats över 9 miljoner direkt till SVEMO- anslutna klubbar för klubbarnas egna utvecklingsprojekt. Alla klubbar är välkomna att söka dessa medel som normalt utbetalas i potter om ca: 30 000/projekt. Pengarna skall gå till utvecklingsprojekt som gynnar barn och ungdom eller på annat sätt breddar föreningens verksamhet så att det kommer in flera utövare i verksamheten.

- Påverkan på förbundets verksamhet sker på ett antal olika sätt. På hemsidan www.svemo.se finns under Förbundsinformation / Organisation / Organisationsshema en bild över hur det demokratiska påverkansarbetet bedrivs inom förbundet. Den här organisationsmodellen kan utvecklas, avvecklas eller på andra sätt förändras av medlemmarna. Detta sker vid Förbundsårsmötet vart annat år. Innan förbundsårsmötet utkommer en verksamhets/årsberättelse som beskriver hur verksamheten genomförts sedan föregående årsmöte, både i ekonomiska- och verksamhetstermer.

- Förbundets styrelse, som liksom alla andra förtroendevalda arbetar helt ideellt, har för att kunna genomföra det uppdrag de ges av Förbundsmötet inrättat ett kansli. På kansliet arbetar ca: 13-15 personer och verksamheten leds av en generalsekreterare. Kansliets uppdrag är att hjälpa de förtroendevalda att handha och administrera den mycket omfattande verksamheten. Tillgängligheten är hög, arbetstiden svårreglerad och det personliga engagemanget är stort. Det är idag mycket svårt att få arbetstiden att räcka till då de personliga kontakterna med såväl förare som funktionärer ständigt ökar, till detta kommer ständigt önskemål om diverse skärpningar och förändringar av regelverk med mera som ger en stadigt ökande administration.

Den här "genomgången" av vad SVEMO- medlemskapet "innehåller" är långt ifrån komplett. Av ovanstående axplock finns inget hos de nu uppdykande nya kommersiella aktörerna". Detta och mycket till vill vi värna, detta finns bara i SVEMO. Det som nu sker är att enstaka personer med ett personligt ekonomiskt intresse "skrapar bort grädden på kakan" och utnyttjar det klubbarna byggt upp genom att ta enbart utnyttja den del av verksamheten som ger en ekonomisk vinst och lämna åt "någon annan" att ta ansvar för allt som kostar. Den som väljer att engagera sig i någon annan organisation än SVEMO bidrar aktivt till att mycket av ovanstående försämras, och lägger över ansvaret och arbetet på de som blir kvar. Jämför gärna med skatten, vi som betalar skatt betalar gratis sjukvård till den som inte betalar skatt, det kollektiva ansvaret bärs av några, medan fördelarna används av alla.

Skulle den typen av nya organisationer under en längre tid fortsätta att ta bort den ekonomiska grundvalen för SVEMO/Klubbarna behöver den beskrivna verksamheten successivt minskas och arbetsområden tas bort. Det kommer då inte att finnas någon annan organisation som kan ta det gemensamma ansvar gentemot omvärlden i frågor som utbildningar, säkerhetsarbete, miljöarbete, ekonomi, information, myndighetskontakter, nationella och internationella relationer med mera, med mera, som SVEMO tar idag och svensk motorcykel- och snöskotersport skulle sannolikt bli det första idrottsförbundet i Sverige som självvalt förstör sin egen verksamhet. En föga smickrande förstaplats att sträva efter.

Slutligen vill jag be alla arrangörer, klubbar, funktionärer och förare att noga tänka igenom vad man uppnår genom att ansluta sig till den ena eller den andra samt att därefter göra ett tydligt val.

850 kronor? för en försäkring eller SVEMO's licenskostnad för att fortsatt driva hela sporten framåt.

Per Westling

Generalsekreterare

SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET